You Care verleent medewerking aan onderzoek Follow the Money

10 november 2023

You Care is gevraagd door Klaas den Tek en Judith Spanjers van Follow the Money (FtM), een journalistiek onderzoek-collectief, om medewerking te verlenen aan een onderzoek. Wij hebben volledige medewerking gegeven aan het onderzoek van FTM omdat wij het belangrijk vinden dat er onpartijdige instanties meekijken met zorgleveranciers om de kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. 

De aandacht van platforms als FtM en de politiek voor de alleenstaande minderjarige vreemdeling is belangrijk. Het tekort aan opvangplekken voor AMV  is schrijnend. Samen met Nidos doen wij er alles aan om duurzame opvangplekken te realiseren en hiermee de noodzaak om uit te wijken naar noodopvang of zoals Nidos het noemt alternatieve opvang voor AMV waar mogelijk te voorkomen.

Door de publicatie van FtM voelen wij ons genoodzaakt om onze reactie/toelichting op de huidige opvangcontext, het artikel en het onderzoeksproces waaraan wij medewerking hebben verleend. 

Volledige medewerking aan het onderzoek van FtM

In een gesprek met FtM hebben wij volledige medewerking gegeven om toelichting te geven op ons beleid, onze verschillende opdrachtgevers, waaronder Nidos, de alternatieve opvang die als aanvullende opdracht gestart is en de weerbarstige context waarbinnen wij deze opvang hebben moeten realiseren. Waar mogelijk hebben wij processen, verantwoordelijkheden en onze opdrachten en context toegelicht. Als organisatie is onze hoogste prioriteit het leveren van kwalitatieve opvang, begeleiding en/of zorg.

Ondanks onze wil en behoefte om op alle genoemde signalen te reageren hebben wij, ook ten nadele van de uitkomst van dit artikel voor You Care, ervoor gekozen om niet op alles inhoudelijk te reageren. Dit, omdat;
– Wij niet kunnen reageren op zaken waarvan contractueel vastgelegd is met opdrachtgevers dat deze niet openbaar besproken mogen worden. Hiervoor hebben wij verwezen naar de persvoorlichter van onze opdrachtgevers, conform afspraken.
– Wij geen contextuele duiding kunnen geven over situaties waarbij medewerkers en/of cliënten betrokken zijn. Onze hoogste prioriteit is het waarborgen van de privacy van deze groepen en doen geen uitspraken naar derden. Ook als dit betekent dat wij als organisatie op punten niet kunnen reageren, die na reactie wel een transparanter en meer waarheidsgetrouw beeld van de situatie zou geven.

Voor de publicatie heeft de journalist ons de mogelijkheid geboden de conceptteksten in te zien. In het gesprek hebben wij feitelijke onjuistheden geduid, deze zijn tot onze teleurstelling niet meegenomen in de publicatie. Wij hebben geen invloed op beweringen en meningen in het artikel, deze vallen onder de journalistieke vrijheid van de auteur.

Waar gaat het over?
Sinds 2016 is de opdracht om kleinschalige opvangplekken voor AMV met status te realiseren door het Rijk belegd bij Nidos. Om landelijke dekking te borgen besteedt Nidos de opdracht uit aan haar contractpartners. Deze contractpartners zijn aangesteld op basis van een aanbestedingsprocedure conform de aanbestedingswet 2012. You Care is sinds 1 januari 2022 een van de gegunde partijen. Wij realiseren in opdracht van- en in samenwerking met Nidos de kleinschalige opvang en begeleiding aan de pupillen in het werkgebied Overijssel. You Care hecht veel waarde aan kwaliteit en streeft er in haar beleid en processen naar om dit voor alle opvanglocaties in opdracht van Nidos te borgen.

Onze opdracht in Ommen is onder hoge druk gestart met het belang van de jongeren voorop. Deze situatie heeft uitdagingen met zich meegebracht en op momenten zijn wij geconfronteerd met onvoorziene situaties en tijdelijke beperkingen in onze mogelijkheden. Als organisatie hebben wij ons structureel ingezet om deze aspecten te verbeteren.  Gedurende deze periode hebben wij dit samen met Nidos aangepakt met als resultaat dat het steeds beter gaat in de opvang. Helaas betekent dat nog niet dat het perspectief en de onzekerheid van de jongeren, onder andere in hun procedure, hiermee ook opgelost is.
Stichting Nidos | Nidos regelt buiten Ter Apel minimaal 150 plekken voor jongeren

Hiernaast is You Care werkzaam in de ambulante- en verblijfszorg binnen de jeugd GGZ. You Care bedient overwegend, doch niet uitsluitend, de AMV doelgroep met een aanvullende hulpvraag passend binnen ons aanbod. Deze zorg levert You Care vanuit de Jeugdwet en WMO voor de gemeenten waar zij gecontracteerd is.

Net als iedere zorgorganisatie wordt ook You Care geconfronteerd met personeelstekorten in de jeugdzorg. You Care is hierdoor genoodzaakt geweest om naast eigen medewerkers te werken met de inzet van ZZP’ers. In het huidige beleid streeft You Care ernaar om de verhouding medewerkers in loondienst ten opzichte van inzet van ZZP’ers te verhogen.

Reactie naar aanleiding van de publicatie van het artikel van Follow the Money 10-11-2023

Na het verlenen van onze volledige medewerking betreuren wij de inhoud van het artikel, waarin onze duiding aan de gestelde vragen beperkt is meegenomen. Onze positieve betrokkenheid bij deze doelgroep, zoals toegelicht in ons gesprek met Follow the Money, is helaas niet geduid in het gepubliceerde artikel.

Als organisatie nemen wij afstand van de kop van het gepubliceerde artikel “De opvang van minderjarige vluchtelingen is het nieuwe gat in de zorgmarkt”. Wij hebben onze volledige medewerking verleent aan het onderzoek met de intentie dat het een gezamenlijk belang en een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, van alle partijen die actief zijn binnen dit weerbarstige werkgebied, om zo goed mogelijk vorm te geven aan de inhoudelijk lastige  opdracht die er ligt. Het “gat in de markt” waar naar gerefereerd wordt en waarbij het gehele vraagstuk wat over mensen en opvang/zorg gaat wordt gecomprimeerd tot een verdienmodel, past niet binnen onze menselijke betrokkenheid bij deze doelgroep(en).

In de publicatie wordt op een aantal individuele uitspraken van (oud) medewerkers benoemd als uitspraken van You Care. Als organisatie kunnen wij geen verantwoordelijkheid nemen voor individuele uitspraken van medewerkers. Wij willen benadrukken dat deze individuele uitspraken die benoemd zijn als uitspraak van You Care geen meningen en/of uitspraken van onze organisatie en onze visie zijn. Wij ondersteunen deze uitspraken niet en keuren deze af. Deze zijn geen kloppende weergave  van ons gehanteerde beleid als organisatie.

Als organisatie zullen wij ons blijven inzetten om onze dienstverlening professioneel en zorgvuldig vorm te blijven geven, zoals van iedere organisatie verwacht mag worden.